Polityka Prywatności

 

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl, 
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia konferencji Marketing-Rozwój-Jakość.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO)  – hotelom oraz instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym została zorganizowana konferencja.  
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w konferencji Marketing.Rozwój.Jakość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.